Thursday, August 29, 2013

Không nên giao bộ, ngành hướng dẫn nhiều điều luật

admin @ nguontinviet.com

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban, cho rằng sắp tới đây Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), thêm cả cộng đồng ASEAN năm 2015… nên ban soạn thảo dự án trên phải rà soát, tính đến việc quy định sau khi sửa đổi phải phù hợp về lâu dài, không để vừa sửa xong lại tính chuyện sửa nữa.


Ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, thống kê dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) hiện có đến 23 điều giao cho Chính phủ và Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể. Ông cho rằng phải giảm tối đa việc giao hướng dẫn như vậy, 23 điều là quá nhiều, chỉ nên giao hướng dẫn khoảng 1/3 trong số đó mà thôi. Ban soạn thảo nên xem trong dự thảo nghị định hướng dẫn có điều nào đã rõ ràng rồi thì đưa hẳn luôn vào dự thảo luật để Quốc hội thông qua, khỏi giao hướng dẫn, tránh được việc hướng dẫn xa rời tinh thần của luật.


Q.NHƯ


Nguồn tin: http://phapluattp.vn/20130830121537835p0c1014/khong-nen-giao-bo-nganh-huong-dan-nhieu-dieu-luat.htm
Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.